Zelf samenstellen ♡ Op maat gemaakt ♡ Duurzaamheid ♡ Eerlijkheid, aandacht & snelle reactie ♡ Handgemaakt in Nederland ♡ meer dan 10 jaar ervaring!

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BOOMSTAMWINKEL  

1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door Boomstamwinkel worden gedaan aan, respectievelijk gesloten met, opdrachtgever, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Boomstamwinkel een overeenkomst aangaat.

b. Indien de opdrachtgever ook algemene voorwaarden hanteert, zijn deze voorwaarden uitsluitend van toepassing indien en voor zover de toepasselijkheid van die voorwaarden door Boomstamwinkel schriftelijk is aanvaard.

c. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of niet van toepassing zou worden verklaard, dan blijven de voorwaarden voor het overige van kracht. 

2. Aanbiedingen en prijzen

a. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

b. Mocht de koper het aanbod uit willen stellen dan kan dit beperkt. Prijzen zijn 3 maanden geldig.

c. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

d. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

e. Afbeeldingen bij producten zijn een weergave of voorbeeld van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 f. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

g. Alle aanbiedingen van Boomstamwinkel zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand na ondertekening voor akkoord of na akkoord gegeven via mail of whatsapp. Bij mondelinge opdracht per telefoon sturen we u per mail een opdrachtbevestiging waar we graag 'akkoord' op horen. Mocht de opdracht tot stand komen op ons bezoekadres dan vragen we u de opdracht te ondertekenen van de door Boomstamwinkel opgestelde orderbevestiging. Voor de omvang en de verdere inhoud van de overeenkomst is de orderbevestiging van Boomstamwinkel bepalend en maatgevend. Tevens tekent u ook voor ontvangst van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarde.

h. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijsopgaven inclusief de hierover verschuldigde omzetbelasting. De prijzen gelden tot 1 jaar na datum van de opdrachtbevestiging. Mocht u onverhoopt het meubel later ophalen dan hanteren we de dan geldende prijzen.

i. Aanbiedingen en alle daarbij ter beschikking gestelde gegevens, zoals ontwerpen/ tekeningen/ modellen/ monsters/ beschrijvingen/afbeeldingen en dergelijke alsmede eventuele bijlage en bescheidde die op onze offertes betrekking hebben. blijven eigendom van Boomstamwinkel en mogen zonder toestemming van Boomstamwinkel niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

j. Indien de opdrachtgever de 'opdracht op maat' intrekt is hij verplicht de door Boomstamwinkel reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen. Opdrachtgever zal bij intrekken van opdracht eveneens aan Boomstamwinkel als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van een derde van de overeengekomen prijs. 

3. Betaling en ontbinding

a. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Wordt uw product bezorgd? Dan dient u vooraf de betaling te voldoen. 

b. We vragen voor een meubel/lamp op maat een aanbetaling.

c. Indien door de opdrachtgever niet tijdig overeenkomstig het bepaalde in lid a. wordt betaald, is de opdrachtgever vanaf dat tijdstip in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever wordt vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand geldt. Met een minimum van € 100,00

d. Indien de vordering op opdrachtgever door Boomstamwinkel uit handen wordt gegeven ter incasso, komen alle daaraan verbonden kosten ten laste van de opdrachtgever, waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6:96 BW, waarvan de hoogte minimaal 15 % van de vordering zal bedragen, met een minimum van € 300,-.

e. Boomstamwinkel is te allen tijde gerechtigd, alvorens de overeengekomen werkzaamheden voort te zetten, van de opdrachtgever te verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien opdrachtgever daartoe niet bereid is, is Boomstamwinkel gerechtigd de levering op te schorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

f. Blijft opdrachtgever in gebreke van enige op hem rustende verplichting, dan is Boomstamwinkel gerechtigd om, na ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, opdrachtgever surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt, de ondercuratelestelling van opdrachtgever wordt aangevraagd, wanneer enige beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, of bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van opdrachtgever. 

4. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Herroeping is niet mogelijk bij op maat gemaakte producten.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het sturen van een mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5. Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening en de kosten die eerder gemaakt zijn van eventuele bezorging.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 6. Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

7. Levering en Eigendomsvoorbehoud

a. Levering geschiedt op het moment dat de goederen door Boomstamwinkel bij de klant zijn binnengebracht, of, bij levering 'af fabriek' , wanneer de goederen de bedrijfsruimte van Boomstamwinkel verlaten. De opdrachtgever draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde goederen mocht ontstaan, schade aan derden daaronder begrepen, vanaf het moment waarop levering heeft plaatsgevonden.

b. Mocht er na levering bij het plaatsen van de meubels of het ophangen van een lamp door de klant zelf of bij derden moeilijkheden ontstaan; dan is Boomstamwinkel hier niet aansprakelijk voor. 

c. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van Boomstamwinkel tot aan het moment waarop de opdrachtgever voor alle vorderingen uit enige met Boomstamwinkel gesloten overeenkomst volledig is gekweten.

d. Het is de opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boomstamwinkel, verboden daden van beschikking (daaronder het verbinden ten behoeve van derden door bijvoorbeeld verpanding) te verrichten met betrekking tot door Boomstamwinkel verkochte en geleverde goederen, zolang de opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

e. Doorverkoop van door Boomstamwinkel verkochte en geleverde goederen zijn slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boomstamwinkel.

f. Alle goederen kunnen, ongeacht de staat waarin deze verkeren of de wijze waarop zij verwerkt zijn, terstond door Boomstamwinkel teruggevorderd c.q. teruggenomen worden indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan of Boomstamwinkel aanleiding heeft aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

g. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen na terugname blijkt te hebben.

8. Garantie

De garantietermijn betreft 1 jaar.

De garantie geldt niet indien:

- De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

- De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

- het product aan derden is overgedragen;

- Boomstamwinkel de producten/goederen geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en Boomstamwinkel zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van garantie;

- Boomstamwinkel bij de vervaardiging van het product/goed grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de opdrachtgever heeft gebruikt;

- het gebrek een afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmetingen, samenstelling, etc. welke aanvaardbaar is in de branche of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was; of

- de opdrachtgever niet al zijn verplichtingen (zoals betalingsverplichtingen) tijdig en correct jegens Boomstamwinkel is nagekomen.

1 JAAR GARANTIE

Ons hout is gezaagd en gedroogd met een vochtpercentage tussen 8% en 12%. Hierdoor zijn onze producten geschikt voor verwarmde ruimtes. Gezien het gaat om houten meubels, decoratie of lampen, wijzen wij u erop dat het hout kan gaan werken. In de winter zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout.

Hout zal weinig werken wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte redelijk gelijk blijft. De hoogte van de luchtvochtigheid is van belang voor de mate van het werken van de houten delen waaruit uw meubel bestaat.

U dient er rekening mee te houden dat de luchtvochtigheid in het stookseizoen extreem laag kan worden, met als gevolg het krimpen van de houten delen, waardoor het hout kan gaan werken. In dat geval kan een luchtbevochtiger in combinatie met een hygrometer een afdoende oplossing bieden.

Een nagenoeg constante luchtvochtigheid van ongeveer 55%, met in de winter een daling van 10% en in de zomer een stijging van 10%, is voor uw tafels een gezond leefklimaat.

GEGRONDE KLACHTEN:

Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

- onredelijk gebruik

- gebruik voor commerciële doeleinden

- onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden

- door professioneel gebruik

- het werken van hout

- kromtrekken van hout

- beestjes in de lamp die de lamp/meubels verder geen schade toekennen

Ook normale slijtage valt niet onder deze garantie. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

Bij verkeerd gebruik zichtbare vervuiling, vochtproblemen of beschadiging vervallen de garantie aanspraken.

Klachten op producten dienen direct na constatering daarvan te worden gemeld.

Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

DE PRODUCTIEGARANTIE IS STANDAARD 1 JAAR

Deze garantie is alleen van toepassing voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 zal Boomstamwinkel, indien en voor zover hij een klacht accepteert ingevolge dit artikel, naar eigen goeddunken, het gebrek herstellen, het gebrekkige product vervangen, het product terugnemen en de opdrachtgever crediteren voor de prijs van het desbetreffende product zonder dat de opdrachtgever daarnaast nog enige aanspraak op schadevergoeding kan maken. 

9. Overmacht

a. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Boomstamwinkel opgeschort. Indien de periode van overmacht waarin nakoming van de verplichtingen door Boomstamwinkel niet mogelijk is, langer duurt dan 4 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

b. Indien Boomstamwinkel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te facturen en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

10. Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid voor de deugdelijkheid van bouwkundige constructies alsmede voor de daaruit voortvloeiende schade, is uitgesloten tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade is ontstaan als direct gevolg van opzet of grove schuld.

b. Boomstamwinkel is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade als rechtstreeks gevolg van fouten, die door Boomstamwinkel of haar personeel bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt, indien en voor zover deze fouten zijn te wijten aan opzet of grove schuld.

c. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Boomstamwinkel beperkt tot het bedrag dat aan Boomstamwinkel wordt betaald ingevolge de aansprakelijkheidsverzekering voor de situatie, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat van toepassing is onder de verzekeringspolis. Indien de verzekeraar van Boomstamwinkel om welke reden dan ook niet overgaat tot het betalen van verzekeringsuitkering of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van Boomstamwinkel hoe dan ook worden beperkt tot het bedrag van de netto door de partijen overeengekomen prijs in de desbetreffende overeenkomst, of – indien in de overeenkomst gedeeltelijke leveringen waren overeengekomen – in dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenissen het meest bij aansluiten. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Boomstamwinkel meer bedragen dan € 500,- per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

d. Aansprakelijkheid van Boomstamwinkel voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is ten allen tijde uitgesloten.

e. Nogmaals hout is een natuurproduct. Hout met gaatjes hebben wij behandeld met anti-olm. Eikenhout wordt altijd behandeld. U dient zelf het hout in de gaten te houden en eventueel na te behandelen. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere aangetasten meubelen/vloeren enz in uw woning.

f. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding jegens Boomstamwinkel verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. De opdrachtgever dient een dergelijke gebeurtenis onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan Boomstamwinkel te berichten, bij gebreke waarvan ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever vervalt.

g. Indien de zaken niet door Boomstamwinkel zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van Boomstamwinkel jegens de opdrachtgever in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van Boomstamwinkel jegens Boomstamwinkel aansprakelijk zal zijn.

h. Boomstamwinkel spant zich in de producten binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd aan de opdrachtgever te leveren. Elke aansprakelijkheid van Boomstamwinkel voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Boomstamwinkel.

i. Opdrachtgever is gehouden Boomstamwinkel te vrijwaren van aanspraken van derden, verband houdende met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden waaronder begrepen regresacties van verzekeringsmaatschappijen. 

 

11. Toepasselijk recht en forumkeuze

a. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. 

Alle geschillen tussen Boomstamwinkel en de opdrachtgever worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland, onverminderd het recht van Boomstamwinkel om de opdrachtgever voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats te dagvaarden.

Verzameling & gebruik van uw persoonsgegevens als zijnde (potentiële) klant/leverancier

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en alle persoonsgegevens die aan de Boomstamwinkel worden verstrekt door bijvoorbeeld invulling van het contactformulier. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw persoonsgegevens zeer serieus en hebben dan ook de benodigde maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens veilig verloopt. De persoonsgegevens die u als bezoeker van de website en/of bezoeker van onze showroom aan ons verstrekt, verzamelen en gebruiken wij om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en te voeren. Als u een (potentiële) klant bent, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om een offerte te kunnen toesturen of contact met u te kunnen opnemen om vragen omtrent een aanvraag te kunnen stellen.

Indien u een (potentiële) leverancier bent, dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij de inkoop van materialen is dit nodig om te kunnen laten weten welke eisen wij stellen aan onze materialen en de gegevens van de onderneming van waar de facturatie zal verlopen. Uiteraard bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende gegevens verstrekt, kan dit echter wel leiden dat wij geen offerte of factuur kunnen uitbrengen.

De gegevens die u verstrekt zullen wij verzamelen en gebruiken omdat u hier toestemming voor heeft gegeven dan wel dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardige belangen. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres, contactgegegevens. Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij zoals eerder vermeld uw gegevens om contact met u op te nemen voor het bespreken van bijvoorbeeld een eventuele samenwerking en aftersales.

Marketing

Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief via onze website of websites van derden, zullen wij uw persoonsgegevens bewaren om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten. U heeft bij elke mailing de mogelijkheid zich af te melden via de afmeldlink onderaan de mailing.

Bewaarperiode van uw gegevens

Indien u bij ons een offerte heeft opgevraagd, maar uiteindelijk geen klant bij ons bent geworden, zullen wij uw gegevens uiterlijk op 31 december na ons laatste contact verwijderen. Ook als wij een offerte van u als potentiële leverancier hebben ontvangen, maar geen klant zijn geworden, zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk op 31 december in het jaar na ons laatste contact verwijderen.

Bent u wel klant bij ons geworden of zijn wij klant bij u geworden, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van 7 jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst is uitgevoerd. Deze verplichte periode van 7 jaar voor het bewaren van onze administratie is vastgesteld door de Belastingdienst. Na deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Voor de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden. Denk hierbij aan leveranciers van onze materialen, tegelzetters en transporteurs. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte (Dropbox) voor de opslag van onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw gegevens onderdeel van zijn. Uw gegevens worden dan ook om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt.

Verder maken wij gebruik van de servers STH Nijkerk voor onze website en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. 

Cookies

Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s op onze website worden bezocht en waarop wordt geklikt op onze website. Voor deze functie, maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Heeft u toch vragen over ons beleid en de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, het verzoek tot toezending van uw persoonsgegevens of wijziging van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op.

 

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren.
Klik op akkoord om door te gaan.